News:

Welkom op Stereoforum! Heb je verbeterpunten of opmerkingen? Laat het ons hier weten: Algemeen\Stereoforum Algemeen\Forum Feedback. Alvast bedankt!

Main Menu

Registration Agreement

U stemt ermee in, door uw gebruik van dit forum, dat u geen materiaal zult plaatsen dat foutief, lasterlijk, onnauwkeurig, beledigend, vulgair, haatdragend, intimiderend, obsceen, godslasterlijk, seksueel georiƫnteerd, bedreigend, inbreukmakend op iemands privacy, materiaal voor volwassenen is , of anderszins in strijd met enige internationale of Nederlandse federale wet. U stemt er ook mee in om geen auteursrechtelijk beschermd materiaal te plaatsen, tenzij u het auteursrecht bezit of schriftelijke toestemming heeft van de eigenaar van het auteursrechtelijk beschermde materiaal. Spam, flooding, advertenties, kettingbrieven, piramidespelen en aanbiedingen (zonder overleg) zijn ook verboden op dit forum.

Merk op dat het onmogelijk is voor het personeel of de eigenaren van dit forum om de geldigheid van berichten te bevestigen. Houd er rekening mee dat we de geposte berichten niet actief controleren en als zodanig niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud ervan. Wij staan niet in voor de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de gepresenteerde informatie. De geposte berichten geven de mening van de auteur weer, en niet noodzakelijkerwijs de mening van dit forum, zijn personeel, zijn dochterondernemingen of de eigenaar van dit forum. Iedereen die vindt dat een gepost bericht aanstootgevend is, wordt aangemoedigd om onmiddellijk een beheerder of moderator van dit forum op de hoogte te stellen. Het personeel en de eigenaar van dit forum behouden zich het recht voor om aanstootgevende inhoud binnen een redelijke termijn te verwijderen, als zij vaststellen dat verwijdering noodzakelijk is. Dit is een handmatig proces, maar houd er rekening mee dat ze bepaalde berichten mogelijk niet onmiddellijk kunnen verwijderen of bewerken. Dit beleid is ook van toepassing op profielinformatie van leden.

U blijft als enige verantwoordelijk voor de inhoud van uw geplaatste berichten. Verder stemt u ermee in de eigenaren van dit forum, alle gerelateerde websites aan dit forum, zijn personeel en zijn dochterondernemingen schadeloos te stellen en te vrijwaren. De eigenaren van dit forum behouden zich ook het recht voor om uw identiteit (of enige andere gerelateerde informatie die op deze service is verzameld) bekend te maken in het geval van een formele klacht of juridische actie die voortvloeit uit een situatie die is veroorzaakt door uw gebruik van dit forum.

U heeft de mogelijkheid om, terwijl u zich registreert, uw gebruikersnaam te kiezen. We raden u aan de naam passend te houden. Met dit gebruikersaccount staat u op het punt zich te registreren, u stemt ermee in om uw wachtwoord nooit aan iemand anders dan een beheerder te geven, voor uw bescherming en om geldigheidsredenen. U stemt er ook mee in om NOOIT om welke reden dan ook het account van iemand anders te gebruiken. We raden u ook ten zeerste aan een complex en uniek wachtwoord voor uw account te gebruiken om accountdiefstal te voorkomen.

Nadat u zich heeft geregistreerd en ingelogd op dit forum, kunt u een gedetailleerd profiel invullen. Het is uw verantwoordelijkheid om schone en nauwkeurige informatie te presenteren. Alle informatie waarvan de forumeigenaar of het personeel vaststelt dat deze onnauwkeurig of vulgair van aard is, zal met of zonder voorafgaande kennisgeving worden verwijderd. Er kunnen passende sancties van toepassing zijn.

Houd er rekening mee dat bij elk bericht uw IP-adres wordt geregistreerd, voor het geval u van dit forum moet worden verbannen of contact met uw ISP moet worden opgenomen. Dit zal alleen gebeuren in het geval van een ernstige schending van deze overeenkomst.

Houd er ook rekening mee dat de software een cookie, een tekstbestand met stukjes informatie (zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord), in de cache van uw browser plaatst. Dit wordt ALLEEN gebruikt om u ingelogd/uitgelogd te houden. De software verzamelt of verzendt geen andere vorm van informatie naar uw computer.

EN:
You agree, through your use of this forum, that you will not post any material which is false, defamatory, inaccurate, abusive, vulgar, hateful, harassing, obscene, profane, sexually oriented, threatening, invasive of a person's privacy, adult material, or otherwise in violation of any International or United States Federal law. You also agree not to post any copyrighted material unless you own the copyright or you have written consent from the owner of the copyrighted material. Spam, flooding, advertisements, chain letters, pyramid schemes, and solicitations are also forbidden on this forum.

Note that it is impossible for the staff or the owners of this forum to confirm the validity of posts. Please remember that we do not actively monitor the posted messages, and as such, are not responsible for the content contained within. We do not warrant the accuracy, completeness, or usefulness of any information presented. The posted messages express the views of the author, and not necessarily the views of this forum, its staff, its subsidiaries, or this forum's owner. Anyone who feels that a posted message is objectionable is encouraged to notify an administrator or moderator of this forum immediately. The staff and the owner of this forum reserve the right to remove objectionable content, within a reasonable time frame, if they determine that removal is necessary. This is a manual process, however, please realize that they may not be able to remove or edit particular messages immediately. This policy applies to member profile information as well.

You remain solely responsible for the content of your posted messages. Furthermore, you agree to indemnify and hold harmless the owners of this forum, any related websites to this forum, its staff, and its subsidiaries. The owners of this forum also reserve the right to reveal your identity (or any other related information collected on this service) in the event of a formal complaint or legal action arising from any situation caused by your use of this forum.

You have the ability, as you register, to choose your username. We advise that you keep the name appropriate. With this user account you are about to register, you agree to never give your password out to another person except an administrator, for your protection and for validity reasons. You also agree to NEVER use another person's account for any reason.  We also HIGHLY recommend you use a complex and unique password for your account, to prevent account theft.

After you register and login to this forum, you will be able to fill out a detailed profile. It is your responsibility to present clean and accurate information. Any information the forum owner or staff determines to be inaccurate or vulgar in nature will be removed, with or without prior notice. Appropriate sanctions may be applicable.

Please note that with each post, your IP address is recorded, in the event that you need to be banned from this forum or your ISP contacted. This will only happen in the event of a major violation of this agreement.

Also note that the software places a cookie, a text file containing bits of information (such as your username and password), in your browser's cache. This is ONLY used to keep you logged in/out. The software does not collect or send any other form of information to your computer.